Kup v prodejnách PENNY žvýkačky Orbit

minimálně za 20 Kč a vyhraj

zubní kartáček Philips Sonicare

Jak soutěžit

 1. Kupte jakékoli balení žvýkaček Orbit v minimální celkové hodnotě 20 Kč v PENNY Marketu a uschovejte si účtenku.
 2. Zaregistrujte se na soutez-philips.orbitklub.cz a vložte soutěžní kód z účtenky.
 3. Vyhrajte sonický zubní kartáček Philips Sonicare v hodnotě 2 199 Kč

Soutěžní produkty: Orbit Peppermint 14g | Orbit Spearmint 14g | Orbit Bubblemint 14g | Orbit Watermelon 14g | Orbit Orange 14g | Orbit Sweetmint 14g | Orbit sáček Peppermint 42ks 58g | Orbit sáček Spearmint 42ks 58g | Orbit sáček Bublemint 42ks 58g | Orbit dóza Peppermint 46ks 64g | Orbit dóza Spearmint 46ks 64g

Výhry

Philips Sonicare

Sonický elektrický zubní kartáček

Tento sonický kartáček pro začátečníky odstraňuje až 7x více zubního plaku než manuální kartáček pro zdravější dásně během 2 týdnů. Kartáček napomáhá zesvětlovat zuby a usnadňuje čištění s rovnátky. V balení má navíc praktické cestovní pouzdro. Více na www.philips.cz/sonicare .

Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

Šetrná sonická technologie

Zdravější dásně během 2 týdnů

Efektivní odstranění pigmentů z povrchu zubů

Časovače Quadpacer
a Smartimer

Jak funguje sonický zubní kartáček

Kartáčky Philips Sonicare vykonají až 31 000 stěrů za minutu, a jsou tak mnohem efektivnější než manuální kartáčky.

Kateřina, dentální hygienistka

Kompletní pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

“ Soutěž s Orbit o zubní kartáček Philips”

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže “Soutěž s Orbit o zubní kartáček Philips“ (dále jen „soutěž“) konané v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je:

PROMOANGEL s.r.o.,
IČO: 290 24 463,
se sídlem: Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789.
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Zadavatelem soutěže je:

Mars Czech s.r.o.
IČO: 284 44 914
se sídlem: Michelská 1552/58, Michle,141 00 Praha 4,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141999
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcem soutěže je:

AMI Digital s.r.o.
IČO: 290 07 674
Se sídlem: Týn 641/4, 110 00, Praha 1 – Staré Město
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159504.
(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

 I. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 2. 8. 2018 00:00:00 hod. do 30. 8. 2018 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) ve všech prodejnách obchodního řetězce Penny Market na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže).

II. Soutěžní výrobek

Soutěž se vztahuje na tyto výrobky zadavatele:

 • Orbit Peppermint 14g
 • Orbit Spearmint 14g
 • Orbit Bubblemint 14g
 • Orbit Watermelon 14g
 • Orbit Orange 14g
 • Orbit Sweetmint 14g
 • Orbit sáček Peppermint 42ks 58g
 • Orbit sáček Spearmint 42ks 58g
 • Orbit sáček Bublemint 42ks 58g
 • Orbit dóza Peppermint 46ks 64g
 • Orbit dóza Spearmint 46ks 64g

prodávané v době konání soutěže na místě konání soutěže (dále jen „soutěžní výrobek“).

III. Účastníci soutěže

1.Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 16 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě (která není ze soutěže vyloučena dle odst. 2 níže), která v době a místě konání soutěže provede soutěžní nákup a provede alespoň 1 platnou registraci do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

IV. Mechanika soutěže

1.Zájemce se do soutěže zapojí tak, že:

a) v době konání soutěže a v místě konání soutěže jednorázově (tedy na jednu účtenku) zakoupí libovolné soutěžní výrobky v hodnotě alespoň 20,-Kč vč. DPH (dále jen jako „soutěžní nákup“) a pečlivě si uschová doklad o provedení soutěžního nákupu – účtenku obsahující soutěžní kód účtenky.Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze, není-li dále uvedeno jinak, použít pouze originály dokladů o zaplacení soutěžní kód účtenky (dále jen „soutěžní kód“), ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu – tedy bude na nich vytištěn seznam a počet zakoupených soutěžních výrobků (dále jen „soutěžní účtenka“).

b) a následně, výhradně v době konání soutěže, provede soutěžní registraci na soutez-philips.orbitklub.cz (dále jen „soutěžní web“), a to tím způsobem, že do elektronického registračního formuláře na soutěžním webu zadá následující údaje: pravdivou a platnou kontaktní e-mailovou adresu, (mobilní) telefonní číslo, jméno, adresu a soutěžní kód. Dále potvrdí, že je starší 16 let a udělí svůj souhlas s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů (dále jen „registrační formulář“). Každý jednotlivý soutěžící může v soutěži uvést pouze jednu e-mailovou adresu a jedno telefonní číslo (v případě, že bude zjištěn opak, může být soutěžící ze soutěže z důvodu porušení jejích pravidel vyloučen). Každý jednotlivý soutěžní kód může být v soutěži použit pouze 1x (elektronický formulář obsahující již použitý soutěžní kód nemůže založit platnou soutěžní registraci).

c) Zájemce (resp. jeho konkrétní soutěžní účtenka) je do soutěže, zařazen (a stává se tak soutěžícím) okamžikem doručení jeho, v souladu s těmito pravidly, vyplněného registračního formuláře zadavateli soutěže (dále společně jen „soutěžní registrace“).

2. Datum soutěžní registrace musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas soutěžní registrace musí následovat až po času soutěžního nákupu. Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem dokladovaným novou soutěžní účtenkou, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k jedné registraci do soutěže (s tím, že není rozhodné, kolik soutěžních výrobků /mimo min. stanovený počet/ je na konkrétní soutěžní účtence uvedeno, neboť každá jednotlivá soutěžní účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup a každou jednotlivou soutěžní účtenku je možné do soutěže registrovat pouze 1x. Pokud tak např. soutěžní účtenka prokazuje nákup soutěžních výrobků v hodnotě 60,-Kč, jedná se pouze o jeden soutěžní nákup, a příslušná soutěžní účtenka opravňuje zájemce stále pouze k jedné soutěžní registraci). Každý jednotlivý soutěžící může v době konání soutěže získat max. 1 výhru. Současně však platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně uvedli v odpovědi na výherní zprávu (viz níže) stejnou adresu, považující se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu věty předchozí) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, komu vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).
3. Soutěžící je povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se soutěže zúčastnil. Zaslání kopií účtenek, popř. předložení jejich originálů na žádost technického správce, organizátora či zadavatele, je jednou ze základních podmínek účasti a nedílnou podmínkou pro zisk výhry (viz výše i níže). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání zadavateli, organizátorovi či technickému správci veškeré požadované soutěžní účtenky, se kterými se účastnil soutěže a které prokazují řádné provedení soutěžních nákupů v počtu shodném s počtem zapojení se do soutěže (resp. předloží jiné soutěžní účtenky než ty, které obsahují data, která byla do soutěže odeslána) ve formě kopie, popř. jejich originálu, bude ze soutěže vyřazen a nestává se výhercem v soutěži. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu (dolosovanému) výherci.
3. V případě jakýchkoliv pochybností o plnění podmínek soutěže leží povinnost věrohodně prokázat splnění uvedených podmínek na soutěžícím.
4. Zadavatel, organizátor i technický správce jsou oprávněni vyžádat si od jakéhokoliv soutěžícího kromě originálu dokladů dokumentujících provedení soutěžního nákupu též doklady potřebné k identifikaci účastníka soutěže.

V. Výherce a výhra v soutěži

1. Výhrou v soutěži je elektrický zubní kartáček Philips Sonicare (dále jen „výhra“).
2. Do soutěže je celkově vloženo 50 ks výhry. Každý výherce získá jeden kus výhry.
3. Výhercem v soutěži se stane 50 soutěžících, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň budou v souladu s níže uvedeným vylosováni technickým správcem soutěže. Výherci budou losováni ze všech soutěžních registrací platně provedených v době konání soutěže (dále jen „výherce“). Losování proběhne do 5 dnů od skončení soutěže a bude o něm vyhotoven písemný protokol.
4. Soutěž má tedy celkem (max.) 50 výherců. V případě, že bude do soutěže doručeno méně platných soutěžních registrací, než je vložených výher, popř. nebude možné veškeré výhry rozdělit z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají zadavateli, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
5. Vylosovaní soutěžící budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, se kterou se zúčastnili soutěže, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže (dále jen „výherní zpráva“). V této zprávě bude soutěžící vyzván k uvedení svých kontaktních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, a telefonní číslo a e-mailová adresa (které uvedl v rámci registrace do soutěže), scan/fotografie (tzn. kopie) soutěžní účtenky, se kterou byl vylosován (prokazujících provedení soutěžních nákupů), které soutěžící použil pro účast v soutěži, na e-mailovou adresu uvedenou ve výherní zprávě. Vylosovaný soutěžící bude zároveň informován o podmínce, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole soutěžní účtenky s kladným výsledkem, provedené zadavatelem, organizátorem či technický správcem soutěže. Odpověď na výherní zprávu obsahující požadované údaje a scan/fotografii soutěžní účtenky musí vylosovaný soutěžící doručit do 10 dnů od odeslání výherní zprávy zadavatelem, popř. jím pověřenou osobou. Doklad o soutěžním nákupu (účtenka) musí obsahovat soutěžní kód zadaný při konkrétní soutěžní registraci, datum konkrétní registrace musí být min. shodné s datem uskutečnění soutěžního nákupu a čas uskutečnění nákupu musí předcházet času příslušné soutěžní registrace. Současně, kontaktní údaje zaslané se soutěžními účtenkami musí odpovídat údajům zadaným při soutěžních registracích. Pokud bude vylosovaný soutěžící vyzván k zaslání všech soutěžních účtenek, pak musí být ze zaslaných dokladů patrno, že počet registrací do soutěže odpovídá počtu uskutečněných soutěžních nákupů (tj. soutěžící je v případě výzvy povinen prokázat všechny soutěžní nákupy, na základě, kterých se účastnil soutěže, a to jak výherní, tak nevýherní). Nedoloží-li soutěžící ve shora uvedených lhůtách své (požadované) kontaktní údaje nebo doklad/y o uskutečnění soutěžního/ch nákupu/ů (s údaji odpovídajícími soutěžním registracím), bude soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen a nestává se výhercem v soutěži. V případě, kdy bude mít zadavatel, organizátor nebo technický správce pochybnost o pravosti účtenek, které mu byly doručeny v podobě kopií, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech těchto účtenek. V případě, že mu tyto nebudou včas doručeny nebo jejich údaje nebudou odpovídat údajům zadaným soutěžícím v rámci soutěžních registrací, bude soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen a nestává se výhercem. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím.
6. Výhercům budou výhry odeslány prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou při soutěžní registraci, a to do 30 dnů od doručení kopie soutěžní účtenky (měla-li její kontrola kladný výsledek). V případě, že bude po vylosovaném soutěžícím zadavatel, organizátor či technický správce požadovat originály soutěžních účtenek, lhůta pro potvrzení výhry a předání potvrzení o výhře (vznikne-li na ni nárok) se přiměřeně posouvá. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, jeho nárok na čerpání výhry bez náhrady zaniká, a tato propadá ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu (dolosovanému) výherci.
7. Technický správce, organizátor ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek (s účtenkami – originály), za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
8. Zásilky se soutěžními účtenkami (originály) musí být zaslány doporučeně.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

1. Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele, který je správcem, a to v rozsahu, e-mail, telefonní číslo, soutěžní kód/y, jméno, příjmení, adresa, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 16 let.
2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
3. Právním titulem zpracování je souhlas.
4. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba trvání soutěže (od okamžiku registrace až do vypořádání výher), resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži.
5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
6. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě organizátora a technického správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
7. Zájemce (resp. soutěžící) může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu soutez@orbitklub.cz kde je možné uplatnit také ostatní práva zájemce/soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/soutěžící obrátit na zadavatele na výše uvedeném kontaktu. Na tomto e-mailu může zájemce/soutěžící podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
8. Zájemce svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb zadavatele. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která skončím uplynutím 5 let od skončení soutěže.
9. Zájemce (resp. soutěžící) bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Zájemce má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut, právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Zájemce (resp. soutěžící) má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Zájemce (resp. soutěžící) nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
2. Technický správce, organizátor ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
3. Technický správce, organizátor ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
4. Účastí v soutěži projevuje každý zájemce svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
5. Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách soutez-philips.orbitklub.cz.
6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže. Pouze zadavatel, resp. technický správce či organizátor s předchozím souhlasem zadavatele, je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.
8. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že zadavatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.
9. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
10. Úplná pravidla soutěže budou po dobu soutěže uveřejněna na soutez-philips.orbitklub.cz.

V Praze, dne 4. 6. 2018

Výherci

Jana S. – Mratín Kateřina P. – Plzeň Tomáš V. – Bedihošť
Hana S. – Ostrava Michal M. – Orlová Nikola V. – Plzeň
Marcela U. – Vroutek Lukáš P. – Ostrava Lucie K. – Ostrava – Poruba
Andrea W. – Lipová Lázně Jiří F. – Hradec Králové Martina L. – Nové Strašecí
Lucie G.  – Plzeň Jiřina N. – Kunovice Alena S. – Ostrava
Marcela P. – Vítkov Anna F. – Hradec Králové Kateřina U. – Štětí
Miroslava P. – Volary Tereza P. – Havířov Josef H. – Štětí
Martin K. – Ostrava Ludmila Č. – Ostrava Poruba Karolína P. – Jablonec nad Nisou
Zbyněk F. – Jílové Vladimír V. – Frenštát p.R. Ivo M. – Praha 3
Alena M. – Praha 3 Romana D. – Ostrava Martina M. – Praha
Pavel P. – Frýdek – Místek Jan T. – Jablonec nad Nisou Pavel M. – Chlumec nad Cidlinou
Eva H. – Měřín Hana E. – Vsetín Taťána K – Ostrava Hrabůvka
Renáta V. – Frýdlant nad Ostravicí Viktor Z. – Ostrava Vendula T.  – Havířov
Jaroslava S. – Stará Lysá Miroslav V. – Kunovice Alexandra H. – Praha
Jiří R. –  Ostrava Zábřeh Ladislav P. – Zaloňov Viera D. – Vratimov
Marie P. – Prachatice Jiří T. – Bolehošť Eva L. – Kladno
Jaroslava B. – Frýdlant Marta M. – Pernarec

Partneři soutěže